Polityka Prywatności i obowiązek informacyjny


Niniejszym zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO"), Spółka Ziemia Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej: "Spółka") informuje o zasadach przetwarzania w Spółce Państwa danych osobowych (dalej "Użytkownik"):

1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług strony www.OsadaPotok.pl dalej zwanej Serwisem oraz dalej zainteresowanych podjęciem współpracy ze Spółką

2. Administratorem danych osobowych jest
Ziemia Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 107 02-011 Warszawa, e-mail: kontakt@osadapotok.pl ; KRS 0000587204 NIP 522-304-58-93

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych, marketingu bezpośredniego, promocji, informacji o prowadzonej działalności, obsługi i wykonania Umów dla których Użytkownik jest stroną, prowadzenia analiz, podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym Spółkę stosunkiem prawnym lub faktycznym
a) doradcom marketingowym, prawnym i księgowym Spółki, spółkom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie ze Spółką – na cele związane z przygotowaniem warunków oferty nabycia produktu lub produktów Spółki oraz dla ich oceny prawno-formalnej;
b) firmom audytorskim – na cele związane z badaniem sprawozdań rocznych z działalności Spółki;
c) firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Spółki;
d) operatorowi systemu CRM, z którego korzysta Spółka;
e) wybranym instytucjom państwowym i organizacjom branżowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem.

6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. spoza EOG) lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody, przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan korzysta w kontaktach ze Spółką, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w Spółce do dnia, w którym cofnie Pani / Pan zgodę na ich dalsze przetwarzanie, a w przypadku, gdyby powyższa zgoda nie została cofnięta – także do dnia, w którym ich dalsze przetwarzanie okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę przysługuje Pani/Panu:
a) prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) RODO,
b) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
c) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
d) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
g) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,
h) w przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy podanie Spółce danych osobowych jest niezbędne? Podanie przez Użytkownika niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Spółkę celu, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej Polityki prywatności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wykonania przez Spółkę czynności, o których mowa w pkt 3 Polityki prywatności.

10.Spółka nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych (np. z wykorzystaniem algorytmów). Przetwarzanie danych Użytkownika będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

11. Procedura ochrony danych osobowych Użytkownika. W Spółce przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z wymogami RODO, której przestrzeganie zapewnia ochronę powierzonych nam danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Postępowanie zgodnie z wprowadzoną Polityką Ochrony Danych Osobowych jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności/Obowiązku informacyjnego jesteśmy do dyspozycji pod adresem kontakt@osadapotok.pl